/
Name


()

1

,
BOGDASHEVSKY,
Rostislav Borisovich

03.07.1937

-2

,
. .
VOSKRESENSKY,
A. D.

?

-3

,
GRECHKO,
Georgi Mikhailovich

25.05.1931

3


-1


4

,
DEGTYARYOV,
Vladimir Aleksandrovich

04.04.1932

-5

,
YEGOROV,
Vsevolod Aleksandrovich

12.12.1930

-6

Ш,
YERIOMIN,
Arkadi Vasilievich

07.10.1925

-7

,
ZAYTZEV,
Vladimir Petrovich

?

-


-1


8

,
.
KAMISHEV,
Ivan L.

?

-9

,
KOZ'UPA,
Oleg Ivanovich

12.12.1928

-


-1


10

,
MAKAROV,
Oleg Grigoryevich

06.01.1933

3


-1


11

,
MYASNIKOV,
Vyacheslav Ivanovich

12.06.1930

-12

,
RUKAVISHNIKOV,
Nikolay Nikolayevich

18.09.1932

3


-1


13

,
SIDOROV,
Anatoli Mikhailovich

?

-


-1


14

,
USHAKOV,
Arkadi Sergeevich

23.02.1927

-15

,
.
FYODOROV,
Nikolay A.

?

-16

,
FROLOV,
Evgeni Alexandrovich

21.10.1927

-


-1